بسم الله الرحمن الرحیم

      همگی می دانیم که غالب ادیان جهان , چه الهی و چه غیر الهی ,برای  گروندگان خود کتابی دارند که آن را مقدس و راهنمای می ندارند.کتب ادیان ابراهیمی عبارتند از قرآن , عهد جدید و عتیق که ما در این مجال به بیان وجه تسمیه و تاریخچه ی انگاشت کتاب عهد جدید خواهیم پرداخت.

                     

  


ادامه مطلب