بسم الله الرحمن الرحیم
        

   این مقاله در رابطه باچگونگی حجاب درادیان مختلف وبررسی کیفیت حجاب درآیین یهودیت ومسیحیت است. اگر پوشش زن رادرتمام ادیان الهی و تمدن های مختلف بررسی کنیم می بینیم که در بعضی از ادیان ، به مراتب شدیدتر از آنچه که دراسلام خواسته شده، بر زنان واجب بوده است . امابعدازخواندن این مقاله شایدازخودبپرسید پس اگراین گونه هست چرا امروزه درجوامع غربی وحتی ادیان الهی حجاب دیده نمی شود. ان شاءالله طی مقالات آتی به این سوال خوانندگان نیز پاسخ خواهیم داد.


ادامه مطلب