بسم الله الرحمن الرحیم
         
                              


11 سپتامبر2007
خبر ها حاکی از آن است که برج های دوقلوی تجارت جهانی آمریکا پس از برخورد دو هواپیما با آنها منفجر شده و تاسف مجامع بین المللی را بر انگیخته است...بقیه در (ادامه مطلب)



ادامه مطلب