بسم الله الرحمن الرحیم

گفتاری در گفتار دکارت:
گفتاری نامنظم و اجمالی در باره ی گفتار در روش دکارت و زمانه ی او و همچنین تفاوت او با سوفیسم


                     

 

بدیهی است که تجددشناسی ما کلید حل تجدد مآبی ما است.فهم دنیای تجدد و فکرمتجدد نصفی از راه رسیدن به خودآگاهی است و شاید مسامحتا بتوان پذیرفت که اولین فیلسوف و مفتکر مدرن همانا رنه دکارت معروف است.گرچه به سختی می توان مدرنسیم فلسفی را  از یک فیلسوف آغاز کرد اما آنچه دکارت از دیگر فیلسوفان دیگر حتی ارسطو و افلاطون و حتی پیشاسقراطیان - که جملگی امدادگران غرب در فراموشی خدا و آسمان بوده اند - دارد آن است که او علاوه بر فراموشی خدا  (من) را به غرب هدیه داد.اگر تا پیش از این اومانیسم مسیحی چندان از دین جدا نشده بود  دکارت اومانیسم را جانی تازه داد تا بدون نظام کشیشی تنفس کند.ادامه مطلب