بسم الله الرحمن الرحیم
بین عرفا وفقها یا بهتر بگویم بین فقه و عرفان چه رابطه‌ای وجود دارد؟

در مورد رابطه بین عرفان و فقه در ابتدا باید به چند نكته توجه كرد، نكته اول این كه بین عرفان نظری و عرفان عملی تفاوت وجود دارد، عرفان نظری از سنخ علم حصولی است، مانند سایر علوم است و شیوه تعلیم و تعلم در آن مانند ساید علوم است هر چند كه به نوبه خود به منظره‌ سلطان علوم است و به لحاظ موضوع و مسائل همه علوم، حتی فلسفه هم از آن الهام گرفته و در سایه آن حركت می‌كنند. عرفان عملی اما از سنخ علم حضوری و شهود حقایق است و قابل نقل و انتقال نبوده و روش تعلیم و تعلم در آن با سایر موارد متفاوت است، البته روشن است كه سوال بررسی تفاوت بین عرفان عملی و فقه است و تفاوت فقه و عرفان نظری.

.....


ادامه مطلب