بسم الله الرحمن الرحیم
        

   این مقاله در رابطه باچگونگی حجاب درادیان مختلف وبررسی کیفیت حجاب درآیین یهودیت ومسیحیت است. اگر پوشش زن رادرتمام ادیان الهی و تمدن های مختلف بررسی کنیم می بینیم که در بعضی از ادیان ، به مراتب شدیدتر از آنچه که دراسلام خواسته شده، بر زنان واجب بوده است . امابعدازخواندن این مقاله شایدازخودبپرسید پس اگراین گونه هست چرا امروزه درجوامع غربی وحتی ادیان الهی حجاب دیده نمی شود. ان شاءالله طی مقالات آتی به این سوال خوانندگان نیز پاسخ خواهیم داد.

     در کتاب مقدس مسیحیان ،  "انجیل"آمده است که "همچنین ای زنان،شوهران خودرااطاعت نمایید تااگربعضی نیزمطیع کلام نشوند،سیرت زنان ایشان رابدون کلام دریابید چون که سیرت طاهروخداترس شماراببینندوشمارازینت ظاهری نباشدازبافتن موومتجلی شدن به طلا وپوشیدن لباس.بلکه انسانیت باطنی قلبی درلباس غیرفاسدروح حلیم وآرام نزدخداگرانبهاست.

    زیرابدین گونه زنان مقدسه درسابق نیزکه متوکل به خدابودند،خویشتن رازینت می نمودندوشوهران خودرااطاعت می کردندمانندساره که ابراهیم رامطیع بودواورااقا می خواندوشمادختران اوشده ای1

   درروایات مانیزچنین آمده است:حضرت عیسی فرمود:ازنگاه کردن به زنان بپرهیزیدزیراکه شهوت رادرقلب می رویاندوهمچنین برای ایجادفتنه درشخص نگاه کننده کافی است2

  

   دکتر"حکیم الهی استاددانشگاه لندن درکتاب "زن وآزادی "پس ازتشریح وضعیت زن دراروپادرموردحکم پوشش وحجاب زن نزذمسیحیت عقاید"کلمنت"و"ترتولیان"(دومرجع بزرگ ودواسقف بزرگ)رادرباره ی حجاب بازگومیکند:"زن بایدکاملا درحجاب پوشیده باشد،مگردرخانه ی خودباشدزیرافقط لباسی که اورامی پوشاندمی تواندازخیره شدن چشم هابه سوی اوممانعت کند.زن نبایدصورت خودراعریان نمایش دهد تادیگری رابانگاه کردن به صورتش واداربه گناه کند.برای زن مومن عیسوی نزدخداوندپسندیده نیس که نزدبیگانگان به زیوراراسته گرددوحتی زیبایی طبیعی آن نیزبایدمخفی گردد؛زیرابرای بینندگان خطرناک است."3

    درکتاب حجاب دراسلام آمده است:"حجاب درملل غیرعرب،به شدیدترین شکل رواج داشت درایران ودربین یهودومللی که که ازفکریهودپیروی می کردند،حجاب به مراتب شدیدترازآآن چه دراسلام می خواست وجودداشت.دربین این ملل وجه وکفین هم پوشیده می شدحتی دربعضی ازملت هاسخن از پوشیدنچهره ی زننبود،بلکه سخن از قایم کردنزن بودواین فکررابه صورت یک عادت سفت وسخت درآورده بودند"4

     ازکتاب مقدس برمی آیدکه درعهدسلیمان زنان علاوه برپوشش بدن وبند به صورت می انداختند.این سنت درزمان ابراهیم نیزرایج بود،نامزداسحاق(رفقه)ابتداکه اسحاق رادید،روبندبرصورت انداخت در تورات چنین می خوانیم:ورفقه چشمان خودرابلندکردواسحاق رادیدوازشترخودفرودآمدزیراکه از خادم پرسید"این مردکیست که درصحرابه استقبال مامی آید"وخادم گفت:"آقای من است"پس برقع خودراگرفته،خودراپوشانید5

   ویل دورانت که معمولاسعی می کندمواردبرهنگی یااحیاناتزیین وآرایش های زنان راباآب وتاب نقل می کندتاآن راطبیعی جلوه دهددراین موردمی گوید:"درطول قرون وسطی ،یهودیان همچنان زنان خودراباالبسه فاخرمی آراستند،لکن به آن هااجازه نمی دادندکه باسرعریان به میان مردم بروند،نپوشاندن موی سرخلافی بودکه مرتکب رامستوجب طلاق می ساخت.ازجمله تعالیم شرعی یکی آن بودکه بودکه مردیهودی درحضورزنی که موی سرش پیداست نبایددست بهدعادردرگاه خداوندبردارد"6

   دراصول اخلاقی تلمودکه ایین نامه ی زندگی یهودیان است آمدهک:"اگرزنی به نقض قانون یهودمی پرداخت چنان که مثلابی آن که چیزی به سرداشت به میان مردم می رفت ویادرشارع عام نخ می رشت یاباسخنی ازمردان دردودل می کرد یاصدایش آن قدربلند بودکه چون درخانه اش تکلم می نمودهمسایگان صدایش رامی شنیده انددرآن صورت مردحق داشت بدون پرداخت مهریه اوراطلاق دهد"7


1-انجیل رساله ی پطری رسول باب سوم فقره ی 1-6
2-سفینه البحار-ج2-ص596
3-الهی،حکیم-زن وآزادی- ص53
4-اشتهاردی،ابوالقاسم-حجاب دراسلام -ص50
5-عهدقدیم،سفرتکوین-ب-14ص1003
6-دورانت ویل تاریخ تمدن- ج۱۲ص62
7-همان- ج12-ص30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(محدثه شاملی)